b_200_150_16777215_0_0_images_artykuly__2018_7_via_gh52345g3423323gf.jpg
Znaczenie szlaku Via Carpatia, jako modelowego przykładu współdziałania państw w budowaniu i umacnianiu wspólnoty interesów, to główny temat wystąpienia ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podczas Forum Regionów Trójmorza, które odbyło się 3 lipca 2018 r. w podrzeszowskiej Jasionce.

- Dzięki determinacji osób, dla których jest to przedsięwzięcie strategiczne, udaje nam się realizować ten jakże ważny dla Polski i całego regionu projekt, prowadzący do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym systemy transportowe m.in. Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji  - powiedział minister Andrzej Adamczyk.
   
Szlak Via Carpatia przebiega obecnie przez 9 państw i liczy ok. 7700 km. W każdym państwie stan jego realizacji jest zróżnicowany, m.in. ze względu na położenie i ukształtowanie geograficzne czy dostępność funduszy unijnych.

- Dla Polski Via Carpatia jest priorytetem infrastrukturalnym. Dzięki działaniom rządu  na realizację całego przebiegu tej trasy w naszym kraju zostały zabezpieczone środki finansowe. Część odcinków jest już w realizacji (m.in. S61 od Budziska do końca obwodnicy Suwałk), na część zostały podpisane umowy – np. ostatnio na trzy odcinki na Podkarpaciu, od węzła Lasy Janowskie (granica woj. lubelskiego) do węzła Nisko Południe – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.
   
Na początku czerwca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia CEF, w którym w Załączniku I, określającym między innymi przebieg wybranych odcinków na sieci uzupełniającej TEN-T, wpisany został korytarz Via Carpatia.

Korzyści wynikające z realizacji szlaku Via Carpatia to m.in.  włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Via Carpatia stworzy także możliwość otwarcia na inne kraje w ramach UE oraz spoza UE, takie jak Turcja, Ukraina, Białoruś czy kraje Bałkanów Zachodnich.

Realizacja projektów transportowych tworzących szlak Via Carpatia pozwoli na  zbudowanie szkieletu komunikacyjnego, dzięki któremu państwa uczestniczące w  projekcie będą mogły stabilnie się rozwijać. Via Carpatia, jako szlak biegnący pomiędzy Europą Północną a  Bałkanami, Grecją i Turcją, wpisuje się w proces postępującej spójności ekonomicznej i terytorialnej Unii Europejskiej oraz przyczynia się do rozwoju społecznego i gospodarczego całej Europy Środkowo-Wschodniej.

- Dzięki włączeniu do przebiegu szlaku Via Carpatia trasy prowadzącej z Lublina przez Warszawę do Trójmiasta, stworzone zostaną warunki do rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni – podsumował A. Adamczyk.